ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประชุมผู้อํานวยการกองและส่วนงานเทียบเท่า ในสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีการประชุมผู้บริหารระดับผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ๑๕ ส่วนงาน ได้แก่ กองกลาง กองวิชาการ กองคลังและทรัพย์สิน กองแผนงาน กองกิจการนิสิต กองกิจการพิเศษ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองวิเทศสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร กองกิจการวิทยาเขต กองนิติการ สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานตรวจสอบภายใน และ สํานักงานสภา มหาวิทยาลัย โดยมีวาระ ดังนี้
๑. เรื่อง แจ้งประกาศปฏิทินการประชุมผู้อํานวยการกองหรือส่วนงานเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดี
๒. เรื่อง แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเรื่องเสนอพิจารณา
๑. เรื่อง สํารวจครุภัณฑ์ประกอบอาคารสํานักงานอธิการบดี
๒. เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖

*Cr. ข่าวจากเพจกองสื่อสารองค์กร https://www.facebook.com/cadmcu/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close