ประวัติและพัฒนาการ

          สำนักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติแต่งตั้งให้ พระมหานคร เขมปาลี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้มี “สำนักงานอธิการบดี” ณ อาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุ เป็นครั้งแรก

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีสถานภาพเป็น “นิติบุคคล” ที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ง วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้
          (๑) กองกลาง
          (๒) กองวิชาการ
          (๓) กองแผนงาน
          (๔) กองทะเบียนและวัดผล
          (๕) กองกิจการนิสิต
          (๖) กองวิเทศสัมพันธ์

          ปี ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๕ แบ่งส่วนงานสำนักงานอธิการบดีออกเป็น ๗ กอง โดยแยกกองกลาง ออกเป็น ๒ กอง ได้แก่ (๑) กองกลาง (๒) กองคลังและทรัพย์สิน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
         (๑) กองกลาง
         (๒) กองคลังและทรัพย์สิน
         (๓) กองวิชาการ
         (๔) กองแผนงาน
         (๕) กองทะเบียนและวัดผล
         (๖) กองกิจการนิสิต
         (๗) กองวิเทศสัมพันธ์

          ปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกเป็น ๑๓ ส่วนงาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
          (๑) กองกลาง
          (๒) กองกิจการนิสิต
          (๓) กองกิจการวิทยาเขต 
          (๔) กองคลังและทรัพย์สิน
          (๕) กองนิติการ
          (๖) กองแผนงาน
          (๗) กองวิชาการ
          (๘) กองวิเทศสัมพันธ์
          (๙) กองสื่อสารองค์กร
          (๑๐) สำนักงานประกันคุณภาพ
          (๑๑) สำนักงานตรวจสอบภายใน
          (๑๒) สำนักงานพระสอนศีลธรรม
          (๑๓) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

          ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกเป็น ๑๕ ส่วนงาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ง วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
          (๑.๑) กองกลาง
          (๑.๒) กองกิจการนิสิต
          (๑.๓) กองกิจการพิเศษ
          (๑.๔) กองกิจการวิทยาเขต
          (๑.๕) กองคลังและทรัพย์สิน
          (๑.๖) กองนิติการ
          (๑.๗) กองแผนงาน
          (๑.๘) กองวิชาการ
          (๑.๙) กองวิเทศสัมพันธ์
          (๑.๑๐) กองสื่อสารองค์กร
          (๑.๑๑) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
          (๑.๑๒) สำนักงานประกันคุณภาพ
          (๑.๑๓) สำนักงานตรวจสอบภายใน
          (๑.๑๔) สำนักงานพระสอนศีลธรรม
          (๑.๑๕) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

          ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่องภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจเกี่ยวกับงานทั่วไป งานบุคคล งานกิจการนิสิต งานคลังและทรัพย์สิน งานกิจการวิทยาเขต งานนิติการ งานนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณ งานหลักสูตร ตำราทางวิชาการและคัมภีร์พุทธศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบและประเมินผล งานส่งเสริมการสอนศีลธรรม และงานสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สำนักงานอธิการบดีมีภารกิจเกี่ยวกับงานทั่วไป งานบุคคล งานกิจการนิสิต งานกิจการพิเศษ งานคลังและทรัพย์สิน งานกิจการวิทยาเขต งานนิติการ งานนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณ งานหลักสูตร ตำราทางวิชาการ งานวิเทศน์สัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบและประเมินผล งานส่งเสริมการสอนศีลธรรม และงานสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๒๔

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ที่ ชื่อ – นามสกุล (ฉายา) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง คำสั่งที่
๑. พระครูวินัยธรสุรพัศ ฐานสาโร ๑ ก.ค. ๒๕๕๐ -๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓ ๒๗๒/๒๕๕๐_๑๘ ก.ค. ๒๕๕๐
๒. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, รศ.ดร. ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน ๓๗๕/๒๕๕๓_๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓

ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

ที่ ชื่อ – นามสกุล (ฉายา) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง คำสั่งที่
๑. ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว ๑ ก.ค. ๒๕๕๒ – ๕ ก.ย. ๒๕๖๕ ๓๓๕/๒๕๕๒_๑๘ ก.ค. ๒๕๕๒
๒. ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช ๖ ก.ย. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน ๑๑๓๙/๒๕๖๕_๖ ก.ย. ๒๕๖๕
Close