ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดีนำโดยรองผู้อำนวยการ จัดเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅟᅟᅟวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 104 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ᅟᅟᅟดร.วิไลวรรณ อิศรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้นำขับเคลื่อนงาน การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน “สำนักงานอธิการบดี” สู่การปฏิบัติ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตอบข้อคำถามตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 มีบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม จำนวน ๑๑ คน ดังนี้

๑) นายอานนท์ นรมาตร์                   ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ

๒) นายประเสริฐ คำนวล                   รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน

๓) นางสาวกาญจนา นารี                  รองผู้อำนวยการกองแผนงาน

๔) นางสาวสุภัทรา ทองดี                  รองผู้อำนวยการกองนิติการ

๕) นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล              รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๖) ดร.ญาศุมินทร์ อินทร์กรุงเก่า            รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๗) นางสาวพัทยา สิงห์คำมา               ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

๘) นางสาววรากานต์ การะกัน             ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกองนิติการ

๙) นางสาวกาญจนา บุญเรือง              ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองนิติการ

๑๐) นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว           ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองกลาง

๑๑) นายวิศรุต จิมานัง                   ᅟ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองกลาง

 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close